Grade 12

· Research – Qualitative Reseacrh · Filipino- Paggawa ng Sintesis mula sa Pinanood na Programa · CHEMISTRY 1 Discussion of Atomic Structure; Ions and Molecules · Biology: Cells and Tissues (SW) · Principles of Marketing – · EARTH SCIENCE (STEM) Continue Reading

Grade 11

· EARTH SCIENCE (STEM) : Continuation Earth System, Comparison of erath with other planets · Biology: Cells and Tissues (SW) · Contemporary Arts – Brief History of Philippine Art (continuation) · Research – Qualitative Research (Continuation)

Grade 10

· English – Prelude to the Trojan War · Filipino- Mga Pahayag sa Pagbibigay ng Sariling Pananaw · Science- Enrichment on Plate Tectonics: Earthquakes · Social Studies: Quiz: Lesson 1, 2

Grade 9

· HEALTH – QUACKERY · English – Delivering a Speech Choir (continuation) · Social Studies: Needs and wants · ESP- Lipunang Pampolitika

Grade 5

· Filipino- Magisip Bago Magtapon (pagsasanay) Pagtalakay Tungkol Sa Tula at Sukat · MATH – GCF · Ap5-seatwork · Esp5- Discussion- Signs and symbols · Science – Discussion Effect of Oxygen in the Changes in Matter

Grade 3

· MT- Activity about “Pangnagan a Mabilang ken Pangngagan A Saan A Mabilang” · Filipino – Wika: Kayarian ng Salita (cont.) Pagbasa: Ang Alamat ng Makahiya · Science – What are the Characteristics of Gases? (cont.)

Grade 2

· Araling Panlipunan- Ma Komunidad sa Kabundukan at Kagubatan · English- Phonics: Recognizing Consonant Clusters · Arts- Harmony in Painting

Grade 12

· BIOLOGY 1 (STEM- 11 and 12) Cell Modifications and Types of Tissues · CHEMISTRY 1 Atomic Theory: Atoms and Isotopes · Principles of Marketing – · EARTH SCIENCE (STEM) : Earth System, Continuation of SW · Literature – Lengua Continue Reading

Grade 11

· BIOLOGY 1 (STEM- 11 and 12) Cell Modifications and Types of Tissues · EARTH SCIENCE (STEM) : Earth System, Continuation of SW · Contemporary Arts – Practice for their Music Video · Research – Types of Research · Physical Continue Reading

Grade 4

· Filipino- Unang Pagsususlit · Esp-seatwork- lesson 2- Perseverance · Science – Roleplay